ชื่อลูกค้า
คุณ ปราณีต แมซเซีย
คุณ ธีรยา งามศิริพร
คุณเพชรชมพู เนติลักษณะวิจารณ์
คุณมนัสนันท์ เรืองมณี
บริษัท โพดูลัน อินเตอร์เนชั่นแล จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167379512TH
PD167379526TH
ED120890238TH
PD167379509TH
PD167379530TH
ชื่อลูกค้า
คุณ นภัสสร สร้อยคีรี
สุทธิยาเภสัช2
ร้านสหกรณ์ผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. จำกัด สาขาที่  00001
คุณ บุษบา  บุญชัยวงค์ (สาขาเวียงป่าเป้า)
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
คุณ สุระวิทย์  ปัญญา
ร้าน เค.ดี.เทรดดิ้ง
Chompoo
คุณ ปาลิดา มณีเพชร
ร้านวัชรี / คุณ  จรูญพล สุวัตถิกุล
หจก เจริญชัยโฮมพลัส (ขอด่วน)
ชื่อบริษัทขนส่ง
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
แม่สอดรุ่งเรือง สาย 2
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
วสันต์สมุทร (พูลทรัพย์ ขนส่ง)สาย 2 ซ.สนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ 2/หจก. มะม่วงขนส่ง
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
บ้านแพงขนส่ง  สาย  4 ศูนย์พุทธิพร 086-7717291
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มทั่ 866 เลขที่ 43271
เล่มที่ 866 เลขที่ 43272
5320080070157
5320080070201
เล่มที่ 0381 เลขที่ 19034
เล่มที่ 3589 เลขที่ 179446
เล่มที่ 069 เลขที่ 3401
เล่มที่ 046 เลขที่ 2277
เล่มที่ 251 เลขที่ 012515
B0120030360
เล่มที่ 431 เลขที่ 21526
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200806AA01-01
THASS20200806AB01-01
THASS20200806AC01-01
THASS20200806AD01-01
THASS20200806AE01-01
THASS20200806AF01-01
THASS20200806AG01-01
THASS20200806AH01-01
THASS20200806AI01-01
THASS20200806AJ01-02
THASS20200806AJ02-02
THASS20200806AK01-02
THASS20200806AK02-02
THASS20200806AL01-03
THASS20200806AL02-03
THASS20200806AL03-03
THASS20200806AM01-03
THASS20200806AM02-03
THASS20200806AM03-03
THASS20200806AN01-04
THASS20200806AN02-04
THASS20200806AN03-04
THASS20200806AN04-04
THASS20200806AO01-04
THASS20200806AO02-04
THASS20200806AO03-04
THASS20200806AO04-04
THASS20200806AP01-05
THASS20200806AP02-05
THASS20200806AP03-05
THASS20200806AP04-05
THASS20200806AP05-05
THASS20200806AQ01-01
THASS20200806AR01-01
THASS20200806AS01-01
THASS20200806AT01-02
THASS20200806AT02-02
THASS20200806AU01-02
THASS20200806AU02-02
THASS20200806AV01-02
THASS20200806AV02-02
THASS20200806AW01-02
THASS20200806AW02-02
THASS20200806AX01-03
THASS20200806AX02-03
THASS20200806AX03-03
THASS20200806AY01-03
THASS20200806AY02-03
THASS20200806AY03-03
THASS20200806AZ01-03
THASS20200806AZ02-03
THASS20200806AZ03-03
THASS20200806BA01-03
THASS20200806BA02-03
THASS20200806BA03-03
THASS20200806BB01-04
THASS20200806BB02-04
THASS20200806BB03-04
THASS20200806BB04-04
THASS20200806BC01-05
THASS20200806BC02-05
THASS20200806BC03-05
THASS20200806BC04-05
THASS20200806BC05-05
THASS20200806BD01-02
THASS20200806BD02-02
THASS20200806BE01-01
THASS20200806BF01-03
THASS20200806BF02-03
THASS20200806BF03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020086879935260
5020086879936860
5020086879935360
5020086879938060
5020086879935560
5020086879935660
5020086879937660
5020086879937360
5020086879936360
5020086879938360
5020086879937060
5020086879938960
5020086879935860
5020086879937960
5020086879935460
5020086879935760
5020086879937760
5020086879937160
5020086879936460
5020086879938860
5020086879936260
5020086879936060
5020086879937560
5020086879939260
5020086879936960
5020086879938760
5020086879936760
5020086879935960
5020086879936660
5020086879938560
5020086879937460
5020086879939060
5020086879936160
5020086879937860
5020086879936560
5020086879938460
5020086879941260
5020086879938660
5020086879941560
5020086879939660
5020086879941960
5020086879940060
5020086879942460
5020086879940460
5020086879942960
5020086879940760
5020086879941060
5020086879938260
5020086879941460
5020086879939360
5020086879941860
5020086879939960
5020086879942260
5020086879940360
5020086879942660
5020086879940660
5020086879940960
5020086879938160
5020086879941360
5020086879939460
5020086879941760
5020086879939860
5020086879942360
5020086879940260
5020086879942760
5020086879940560
5020086881466760
5020086881466960
5020086881466660
5020086881466860
ผู้รับ
คุณจันทิรา โชคสุวรรณกิจ
คุณทิฐิพงศ์  วิธานพิสิฐ
ขนส่ง เจ้นุช หนองคาย
คุณอิสระพงศ์ แซ่ซิน
น.ส.กุลวดี มีพัด
คุณ สมคิด  ทรงกลด
SGE CHEM
คุณจักรี ด้วงฤทธิ์
บริษัท ฟินน์ โพรดักส์ จำกัด
คุณ กัญญารัตน์
คุณ กัญญารัตน์
ร้าน ขายยาเคียมฮั่วตึ้ง คุณ จารุวรรณ
ร้าน ขายยาเคียมฮั่วตึ้ง คุณ จารุวรรณ
บริษัท สร้อยปิ่นจำกัด /คุณเหมย
บริษัท สร้อยปิ่นจำกัด /คุณเหมย
บริษัท สร้อยปิ่นจำกัด /คุณเหมย
บริษัท เคทู แอดเวนเจอร์ จำกัด
บริษัท เคทู แอดเวนเจอร์ จำกัด
บริษัท เคทู แอดเวนเจอร์ จำกัด
บริษัท ฮัวยี้ เวิลด์ เทรด จำกัด
บริษัท ฮัวยี้ เวิลด์ เทรด จำกัด
บริษัท ฮัวยี้ เวิลด์ เทรด จำกัด
บริษัท ฮัวยี้ เวิลด์ เทรด จำกัด
nutnawat123
nutnawat123
nutnawat123
nutnawat123
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
คุณ จรัล ทับทิมทอง
มัทรีญา
คุณโกวิท ตาใจ
คุณต่าย LIDI EXPRESS
คุณต่าย LIDI EXPRESS
คุณ มุกดา คันธวัฒน์
คุณ มุกดา คันธวัฒน์
บริษัท เดอะ ฟิกเนเจอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ ฟิกเนเจอร์ จำกัด
หจก.หาญพิทักษ์สรรพศาสตร์
หจก.หาญพิทักษ์สรรพศาสตร์
คุณเขมมิกา บุญณรงค์
คุณเขมมิกา บุญณรงค์
คุณเขมมิกา บุญณรงค์
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิป/คุณ ชลลัดดา
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิป/คุณ ชลลัดดา
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิป/คุณ ชลลัดดา
คุณ อนัน พิมพา(พี่ทัศน์)
คุณ อนัน พิมพา(พี่ทัศน์)
คุณ อนัน พิมพา(พี่ทัศน์)
คุณอภิญญา นิลคง
คุณอภิญญา นิลคง
คุณอภิญญา นิลคง
คุณสุภจิรา หนูจักร
คุณสุภจิรา หนูจักร
คุณสุภจิรา หนูจักร
คุณสุภจิรา หนูจักร
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ สันติ  มานะดี
คุณ สันติ  มานะดี
คุณ นีราณี บือราเฮง
คุณ เจด้า
คุณ เจด้า
คุณ เจด้า