ชื่อลูกค้า
คุณ ยารียะห์ ดานุง
คุณ พัสวี เสกสุวรรณ
คุณปริมประภา ประทุมชาติ
คุณ สุธาทิพย์ บุญเผือก น้ำมิ้นท์
ร้าน อุ้มเงินพาณิชย์
คุณ ธนารัตน์ โลหะพันธ์
คุณอโณทัย ชาวเขาเวียง
คุณนภัสนันทร์ วริทธิ์ธรนิรุท (ด่วน)
คุณ วรรณวิมล  ธาราทิพย์มนต์
คุณ ปราณีต แมซเซีย
คุณวิชาญ ห้อมล้อม
คุณรัตนา คำธิระ
คุณอังคณา
คุณอภิศักดิ์ กลิ่นเขียว
คุณสาธิกา เกล้ากล้า
คุณสุนีย์ สร้อยบัว
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167380382TH
PD167380419TH
PD167380325TH/PD167380334TH
PD167380422TH/PD167380436TH/PD167380440TH /PD167380453TH/PD167380475TH
PD167380246TH/PD167380250TH/PD167380263TH/PD167380277TH
PD167380351TH/PD167380348TH/ PD167380365TH/PD167380379TH/PD167380569TH
PD167380232TH
PD167380201TH
PD167380215TH
PD167380229TH
PD167380507TH/PD167380515TH
PD167380524TH
PD167380498TH
EI961718302TH
PD167380294TH
PD167380396TH/PD167380405TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200519AA01-01
THASS20200519AB01-01
THASS20200519AC01-01
THASS20200519AD01-01
THASS20200519AE01-01
THASS20200519AF01-01
THASS20200519AG01-01
THASS20200519AH01-01
THASS20200519AI01-01
THASS20200519AJ01-01
THASS20200519AK01-01
THASS20200519AL01-01
THASS20200519AM01-01
THASS20200519AN01-01
THASS20200519AO01-01
THASS20200519AP01-01
THASS20200519AQ01-02
THASS20200519AQ02-02
THASS20200519AR01-02
THASS20200519AR02-02
THASS20200519AS01-03
THASS20200519AS02-03
THASS20200519AS03-03
THASS20200519AT01-03
THASS20200519AT02-03
THASS20200519AT03-03
THASS20200519AU01-05
THASS20200519AU02-05
THASS20200519AU03-05
THASS20200519AU04-05
THASS20200519AU05-05
THASS20200519AV01-01
THASS20200519AW01-01
THASS20200519AX01-01
THASS20200519AY01-01
THASS20200519AZ01-01
THASS20200519BA01-01
THASS20200519BB01-01
THASS20200519BC01-02
THASS20200519BC02-02
THASS20200519BD01-02
THASS20200519BD02-02
THASS20200519BE01-02
THASS20200519BE02-02
THASS20200519BF01-06
THASS20200519BF02-06
THASS20200519BF03-06
THASS20200519BF04-06
THASS20200519BF05-06
THASS20200519BF06-06
THASS20200519BG01-01
THASS20200519BH01-04
THASS20200519BH02-04
THASS20200519BH03-04
THASS20200519BH04-04
THASS20200519BI01-05
THASS20200519BI02-05
THASS20200519BI03-05
THASS20200519BI04-05
THASS20200519BI05-05
THASS20200519BJ01-02
THASS20200519BJ02-02
THASS20200519BK01-08
THASS20200519BK02-08
THASS20200519BK03-08
THASS20200519BK04-08
THASS20200519BK05-08
THASS20200519BK06-08
THASS20200519BK07-08
THASS20200519BK08-08
THASS20200519BL01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120055953385790
5120055953385590
5120055953386590
5120055953386890
5120055953385990
5120055953386690
5120055953385690
5120055953386790
5120055953386190
5120055953387290
5120055953386090
5120055953387390
5120055953385890
5120055953386990
5120055953386290
5120055953387490
5120055953386390
5120055953387190
5120055953387690
5120055953390290
5120055953388190
5120055953390690
5120055953388690
5120055953390990
5120055953389190
5120055953391390
5120055953389790
5120055953387890
5120055953391690
5120055953388390
5120055953390390
5120055953388890
5120055953390790
5120055953389490
5120055953391190
5120055953389990
5120055953390190
5120055953390590
5120055953391090
5120055953391590
5120055953391490
5120055953391790
5120055953391890
5120055953389590
5120055953387790
5120055953390090
5120055953388290
5120055953390490
5120055953388790
5120055953390890
5120055953391290
5120055953388090
5120055953389290
5120055953389690
5120055953388490
5120055953387990
5120055953388990
5120055953388590
5120055953389390
5120055953389090
5120055954401790
5120055954402490
5120055954401490
5120055954402290
5120055954401690
5120055954402090
5120055954401590
5120055954402190
5120055954401990
5120055954402390
5120055954401890
ผู้รับ
Udomporn sirichaiya
Genesis Auto Specialist
คุณ สุทธิ์เกียรติ  มหาพงษ์ไพศาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช้างแดง เทรดดิ้ง
คุณพัชนี จองเจน
คุณ ปาจารีย์ อัครเสรีนนท์
ทิพาภรณ์ โสภณพินิจกุล
คุณศิวนารถ ใจเจริญ
คุณ พัชรียา  นิวัตร
คุณธัญพร แจ้งโลก
คุณ วารีทิพย์  วงศ์ศิริเดชชัย
หจก. เว็ทสไตล์
คุณภัทรพร สันติภาภรณ์
คุณ จริยา
คุณ วรัญรดา
คุณ คมเดช  โฆษิตเกษมสุข
คุณ บังอร  จินดาแดง
คุณ บังอร  จินดาแดง
คุณ จรวยศรี  อัตตะวิริยะกุล
คุณ จรวยศรี  อัตตะวิริยะกุล
คุณคงศักดิ์ แก้วอำไพสุข
คุณคงศักดิ์ แก้วอำไพสุข
คุณคงศักดิ์ แก้วอำไพสุข
คุณไอลดา นาคา
คุณไอลดา นาคา
คุณไอลดา นาคา
คุณสิทธิพันธ์ มะลิวรรณ์
คุณสิทธิพันธ์ มะลิวรรณ์
คุณสิทธิพันธ์ มะลิวรรณ์
คุณสิทธิพันธ์ มะลิวรรณ์
คุณสิทธิพันธ์ มะลิวรรณ์
บจก.แอร์-วาล์ว แอนด์ ริฟริเทค
คุณ ช่อผกา อำพันมณี
คุณ ธนิษฐา
บริษัท พี.พี.โกรว์ อินดัสเทรียส จำกัด
คุณเรวัฒน์ เลปนะวัฒน์
คุณ ลดาภรณ์ สุกิจปาณีนิจ
คุณ สุดใจ จำปาเงิน
คุณ ชุติมา  แซ่เจ๋า
คุณ ชุติมา  แซ่เจ๋า
Duangchan Thongchai
Duangchan Thongchai
บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด
บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด
คุณ หทัยรักษ์ ศิริเจริญธรรม
คุณ หทัยรักษ์ ศิริเจริญธรรม
คุณ หทัยรักษ์ ศิริเจริญธรรม
คุณ หทัยรักษ์ ศิริเจริญธรรม
คุณ หทัยรักษ์ ศิริเจริญธรรม
คุณ หทัยรักษ์ ศิริเจริญธรรม
คุณ นุชิดา สุวแพทย์
คุณอิสริยา  ตาเดอิน
คุณอิสริยา  ตาเดอิน
คุณอิสริยา  ตาเดอิน
คุณอิสริยา  ตาเดอิน
ร้าน ขายยาเคียมฮั่วตึ้ง คุณ จารุวรรณ
ร้าน ขายยาเคียมฮั่วตึ้ง คุณ จารุวรรณ
ร้าน ขายยาเคียมฮั่วตึ้ง คุณ จารุวรรณ
ร้าน ขายยาเคียมฮั่วตึ้ง คุณ จารุวรรณ
ร้าน ขายยาเคียมฮั่วตึ้ง คุณ จารุวรรณ
บริษัท ดรีม เดสทินี จำกัด
บริษัท ดรีม เดสทินี จำกัด
ร้าน น้องฟ้าเซอร์วิส
ร้าน น้องฟ้าเซอร์วิส
ร้าน น้องฟ้าเซอร์วิส
ร้าน น้องฟ้าเซอร์วิส
ร้าน น้องฟ้าเซอร์วิส
ร้าน น้องฟ้าเซอร์วิส
ร้าน น้องฟ้าเซอร์วิส
ร้าน น้องฟ้าเซอร์วิส
คุณ สุพิชญา ศุภวีระกุล