ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200107AA01-01
THASS20200107AB01-01
THASS20200107AC01-01
THASS20200107AD01-01
THASS20200107AE01-01
THASS20200107AF01-01
THASS20200107AG01-01
THASS20200107AH01-01
THASS20200107AI01-01
THASS20200107AJ01-01
THASS20200107AK01-01
THASS20200107AL01-01
THASS20200107AM01-01
THASS20200107AN01-01
THASS20200107AO01-01
THASS20200107AP01-01
THASS20200107AQ01-01
THASS20200107AR01-01
THASS20200107AS01-02
THASS20200107AS02-02
THASS20200107AT01-02
THASS20200107AT02-02
THASS20200107AU01-04
THASS20200107AU02-04
THASS20200107AU03-04
THASS20200107AU04-04
THASS20200107AV01-01
THASS20200107AW01-01
THASS20200107AX01-01
THASS20200107AY01-01
THASS20200107AZ01-02
THASS20200107AZ02-02
THASS20200107BA01-03
THASS20200107BA02-03
THASS20200107BA03-03
THASS20200107BB01-03
THASS20200107BB02-03
THASS20200107BB03-03
THASS20200107BC01-01
THASS20200107BD01-04
THASS20200107BD02-04
THASS20200107BD03-04
THASS20200107BD04-04
THASS20200107BE01-01
THASS20200107BF01-01
THASS20200107BG01-01
THASS20200107BH01-02
THASS20200107BH02-02
THASS20200107BI01-01
THASS20200107BJ01-01
THASS20200107BK01-02
THASS20200107BK02-02
THASS20200107BL01-19
THASS20200107BL02-19
THASS20200107BL03-19
THASS20200107BL04-19
THASS20200107BL05-19
THASS20200107BL06-19
THASS20200107BL07-19
THASS20200107BL08-19
THASS20200107BL09-19
THASS20200107BL10-19
THASS20200107BL11-19
THASS20200107BL12-19
THASS20200107BL13-19
THASS20200107BL14-19
THASS20200107BL15-19
THASS20200107BL16-19
THASS20200107BL17-19
THASS20200107BL18-19
THASS20200107BL19-19
THASS20200107BM01-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020014821952370
5020014821952670
5020014821953770
5020014821953270
5020014821952470
5020014821953370
5020014821952870
5020014821953470
5020014821952570
5020014821954070
5020014821952970
5020014821953970
5020014821953070
5020014821953570
5020014821952770
5020014821953870
5020014821953170
5020014821953670
5020014821957770
5020014821954170
5020014821958170
5020014821955070
5020014821958570
5020014821956170
5020014821958970
5020014821956870
5020014821959270
5020014821957370
5020014821957670
5020014821954270
5020014821958070
5020014821955170
5020014821956270
5020014821958470
5020014821956770
5020014821958870
5020014821957270
5020014821959170
5020014821954470
5020014821957870
5020014821955370
5020014821958270
5020014821955970
5020014821958670
5020014821956670
5020014821959070
5020014821957170
5020014821959370
5020014821957070
5020014821954370
5020014821957570
5020014821955270
5020014821957970
5020014821956070
5020014821958370
5020014821958770
5020014821954570
5020014821956570
5020014821955570
5020014821956970
5020014821956370
5020014821957470
5020014821954670
5020014821955470
5020014821954770
5020014821955770
5020014821954870
5020014821955870
5020014821956470
5020014821954970
5020014821955670
5020014823031070
ผู้รับ
Wuttikrai kanjanachat
คุณภัทรวดี ดวงแก้ว
คุณสุรภา มีฉิม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริษัท ทีเจแอล ซีซีทีวี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
คุณภาสุตา นิกะดานนท์
บริษัท เมฆรุ่งการขนส่ง จำกัด/คุณณัฐพัชร์
คุณ อาวุธ อักษรนิตย์
คุณ วาสนา เพชรดีคาย
บริษัท ชาเซ่เวิลด์ จำกัด
คุณ ป่าน
บริษัท ไทยฮาจิมะเทรดดิ้ง จำกัด
คุณวราพร  บุญสวัสดิ์   ร้านป้าแกลบ
คุณ วรรณิภา โสภักดี
คุณสุทิน วิถุนัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคลธติ้ง เดส เพลย์
คุณ ธนากร แจ่มนิยม (หมู)
คุณ กานดา  ญาธนิญกรณ์
คุณ เจนจัด จิวะนนท์
คุณ เจนจัด จิวะนนท์
บริษัท ทีจีเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท ทีจีเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เล็ก วิภาวรรณ
เล็ก วิภาวรรณ
เล็ก วิภาวรรณ
เล็ก วิภาวรรณ
คุณ อัจฉราพร  ชัยวนนท์
คุณ สุธาวดี  เสริมมติวงศ์
คุณรมณี จันโทริ
คุณ เบญจมาพร เบ็ญเจ๊ะมะ
คุณ อัมภิกา ธัญญธาดา
คุณ อัมภิกา ธัญญธาดา
บริษัท สยามดราก้อน พาร์ท จำกัด
บริษัท สยามดราก้อน พาร์ท จำกัด
บริษัท สยามดราก้อน พาร์ท จำกัด
ร้านลาบเป็ดสมหวัง  คุณ น้อยหน่า
ร้านลาบเป็ดสมหวัง  คุณ น้อยหน่า
ร้านลาบเป็ดสมหวัง  คุณ น้อยหน่า
คุณ พนิตา ขาววงค์
คุณ ศิรสิทธิ์  ชาวอ่างทอง
คุณ ศิรสิทธิ์  ชาวอ่างทอง
คุณ ศิรสิทธิ์  ชาวอ่างทอง
คุณ ศิรสิทธิ์  ชาวอ่างทอง
คุณ กัญณัฏฐ์ วงษ์วิสุทธิกุล
คุณวรรณนภา ตฤณชาติวณิชย์
คุณ วัชราภรณ์  อินเกตุ
คุณ วราวุฒิ วัชรศิริโรจน์
คุณ วราวุฒิ วัชรศิริโรจน์
ร้าน J&J BOX
คุณ ณัฐพล เก้าวงษ์วาน
คุณ กัณทิมา ปรีดารัตน์
คุณ กัณทิมา ปรีดารัตน์
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
Thaisomdej Logistics Co., Ltd.
ร้าน J&J BOX
ชื่อลูกค้า
คุณ อเนก ใจดี (ร้าน O.POWER)
คุณ ปรีชา เลิศคุณากร
คุณเรวัติ  เลอไกรสิทธิ์  รับสินค้าเองที่ขนส่ง
บริษัท ฮิปโป ซัพพลาย  จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็มเพลย์แบ็กเชียงใหม่
ร้าน ซุ้มปากกา
คุณ ธานินทร์ ชินปัญญ์
โรงงานตลับพระ/ คุณ วิศรุต ฉั่วมณี
มงคล โพธากาศ
คุณสุรพล หลักฐาน
คุณ ปาหนัน  ศิริวัฒนไพศาล ร้านกล่องวัดจันทร์
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
ร้านผ้าหอม นางสาวชนิตร์นันทน์ พรมมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีที คิดส์ แอนด์ มัม
กมลทิพย์ กิจศิริ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคอน ทีเค เอ็นเตอร์ไพร์ส
บริษัท บิวตี้ บัตเตอร์ จำกัด
ร้านพัชรพรรณ  คุณ กนกวรรณ  เอื้อวัฒนาภรณ์  (โอ๋) ห้ามส่งขนส่งอื่น
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
ร้านพ.พาณิชย์คอนสวรรค์
คุณ ธนิกาญจน์ /บริษัท เอทีดับเบิ้ลยู เฮลท์แคร์ จำกัด
ร้าน อาลาดิน
บริษัท คอฟเฟล็ช จำกัด
ร้านนภาภรณ์การค้า   (เบบี้เซฟ) คุณ  นภาภรณ์ สมิทธิกร
Maryamp /คุณ แอม
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
มงคลภานุกิจขนส่ง สาย 3 ซอย 16
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
ชัยภูมิวัฒนสินขนส่ง สาย 3 ซอย 17/2
มหาโชค ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร .085-7660503
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
หจก.สามพี่น้อง เอ็กเพรส พุทธมณฑล สาย 2
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 191 เลขที่ 9531
เล่มที่  426  เลขที่  21265
5320010051911
5320010051799
5320010051836
5320010051874
5320010051942
5320010052031
5320010052062
NT6301070050
เล่มที่  1436 เลขที่  071789
เล่มที่ 690 เลขที่  34476
เล่มที่ 7214 เลขที่ 360669
เล่มที่ 0723 เลขที่ 36109
เล่มที่  103 เลขที่  5128
เล่มที่ 1475 เลขที่  73742
เล่มที่  3074 เลขที่  153691
เล่มที่  512 เลขที่ 255060
เล่มที่ 105 เลขที่ 05216
เล่มที่ 014 เลขที่  0700
เล่มที่ 336 เลขที่ 16787
เล่มที่  1462 เลขที่ 73077
B0120001257
เล่มที่  472  เลขที่  23593
เล่มที่ 069 เลขที่  3449
ชื่อลูกค้า
คุณธีรยุทธ อัจฉริยพฤกษ์
บริษัท เอลก้า คาร์บอนไนซ์ จำกัด
บริษัท สยามดราก้อน พาร์ท จำกัด
บริษัท เวรี่อัพแอนด์บิวตี้กรุ๊ป จำกัด
คุณวาสนา เพชรดีคาย
คุณ ธนันยวรรณ  ภู่สุนทรสกุล รับเองที่ ปณ
คุณเพชร แซ่ปึง
ครูอิ๋ม
คุณพุธิตา ภู่มี
คุณ สรรพ์ พันธุ์พิพัฒน์
คุณแพร MarCom
ธนภัทร ทรายปัน
คุณจิรัฐ สุรัตน์
คุณณัฏฐา ลิ้ม
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI347893556TH/EI347893560TH/EI347893644TH
PD167334272TH
PD167334290TH/PD167334309TH/PD167334312TH/ PD167334326TH/PD167334330TH
PD167334343TH/PD167334357TH/PD167334365TH/ PD167334374TH/PD167334388TH/PD167334391TH
PD167334428TH
EI347893595TH
PD167334405TH/PD167334414TH
EI347893635TH
EI347893627TH
EI347893600TH
PD167334255TH
EI347893573TH
PD167334269TH
EI347893613TH