ชื่อลูกค้า
บริษัท ดับเบิลเจ  บิซิเนส จำกัด
คุณสุปรานี ปังสี
 
คุณ รุ่งนภา แสงอ่อน
ศยามล  สร้อยอุดม
คุณ วรวุฒิ ชูศรี
คุณศรัณย์ อุ่นชู
คุณศิริเพ็ญ ใจช่วย
คุณเฟริส
คุณณัฏฐา ลิ้ม
คุณอำภา จิตรโสม
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
 
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167333904TH/PD167333918TH
EI347867940TH
PD167333935TH
EI347867905TH
PD167333921TH
EI347867919TH/EI347867922TH
EI347867936TH
PD167333966TH/PD167333970TH
EI347867095TH
PD167333952TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200103AA01-01
THASS20200103AB01-01
THASS20200103AC01-01
THASS20200103AD01-01
THASS20200103AE01-01
THASS20200103AF01-01
THASS20200103AG01-01
THASS20200103AH01-01
THASS20200103AI01-01
THASS20200103AJ01-01
THASS20200103AK01-01
THASS20200103AL01-01
THASS20200103AM01-01
THASS20200103AN01-02
THASS20200103AN02-02
THASS20200103AO01-02
THASS20200103AO02-02
THASS20200103AP01-02
THASS20200103AP02-02
THASS20200103AQ01-03
THASS20200103AQ02-03
THASS20200103AQ03-03
THASS20200103AR01-06
THASS20200103AR02-06
THASS20200103AR03-06
THASS20200103AR04-06
THASS20200103AR05-06
THASS20200103AR06-06
THASS20200103AS01-01
THASS20200103AT01-01
THASS20200103AU01-01
THASS20200103AV01-03
THASS20200103AV02-03
THASS20200103AV03-03
THASS20200103AW01-01
THASS20200103AX01-01
THASS20200103AY01-01
THASS20200103AZ01-01
THASS20200103BA01-01
THASS20200103BB01-02
THASS20200103BB02-02
THASS20200103BC01-01
THASS20200103BD01-01
THASS20200103BE01-01
THASS20200103BF01-01
THASS20200103BG01-01
THASS20200103BH01-01
THASS20200103BI01-02
THASS20200103BI02-02
THASS20200103BJ01-02
THASS20200103BJ02-02
THASS20200103BK01-02
THASS20200103BK02-02
THASS20200103BL01-01
THASS20200103BM01-01
THASS20200103BN01-02
THASS20200103BN02-02
THASS20200103BO01-07
THASS20200103BO02-07
THASS20200103BO03-07
THASS20200103BO04-07
THASS20200103BO05-07
THASS20200103BO06-07
THASS20200103BO07-07
THASS20200103BP01-01
THASS20200103BQ01-01
THASS20200103BR01-01
THASS20200103BS01-01
THASS20200103BT01-01
THASS20200103BU01-01
THASS20200103BV01-02
THASS20200103BV02-02
THASS20200103BW01-03
THASS20200103BW02-03
THASS20200103BW03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020014789326230
5020014789327430
5020014789326330
5020014789327530
5020014789326730
5020014789327230
5020014789326930
5020014789327730
5020014789326530
5020014789327330
5020014789326430
5020014789327630
5020014789326630
5020014789327930
5020014789327030
5020014789328030
5020014789326830
5020014789327830
5020014789329630
5020014789328230
5020014789330430
5020014789328930
5020014789331030
5020014789332730
5020014789331830
5020014789333330
5020014789332230
5020014789333830
5020014789332530
5020014789328330
5020014789333230
5020014789329530
5020014789333730
5020014789330330
5020014789334230
5020014789334330
5020014789331230
5020014789328530
5020014789331930
5020014789329430
5020014789332030
5020014789330030
5020014789332430
5020014789330230
5020014789333030
5020014789331130
5020014789333630
5020014789328730
5020014789334130
5020014789329330
5020014789332130
5020014789329930
5020014789332630
5020014789330630
5020014789333130
5020014789331330
5020014789333530
5020014789330930
5020014789334030
5020014789331730
5020014789328430
5020014789332330
5020014789329230
5020014789332830
5020014789333430
5020014789329830
5020014789329130
5020014789330130
5020014789330530
5020014789330830
5020014789328630
5020014789331530
5020014789329730
5020014789328830
5020014789330730
ผู้รับ
คุณ ปริยากร ไชยมาตร
คุณ เจตน์สฤษฎิ์ เทียนธกิจการ
Chompoonuch hemhongsa
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินอนันต์การพิมพ์
คุณ ศิริพร แซ่โซว
คุณปริณดา กมลนิธิ
คุณ พนิตา ขาววงค์
คุณ  อังสณา  หีบไธสง
คุณ โยธกา สุธงษา
ร.ต.อ.หญิง สายพิน จันทร์ละมูล
คุณ พิมพา คิมผล
playcooling Computer.Co.,Ltd
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
fatimah traipop
fatimah traipop
คุณ ชนกันต์ Tattoo
คุณ ชนกันต์ Tattoo
คุณธีระพงษ์  ธรรมเจริญ
คุณธีระพงษ์  ธรรมเจริญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณ วิภาวดี  สุทธิวัฒนพันธ์
บริษัท โฟอินิแคส จำกัด
คุณ นริศรา จัตตุรงค์
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์
คุณ ไรวดา  เทียนแย้ม
บริษัท ไทย มารุยามา อินดัสทรี จำกัด
บริษัท วี อินฟินิท ลายน์ จำกัด
คุณ เพชรรันต์ดา
คุณ อโนมา คำศรี
คุณเฟริส
คุณเฟริส
ร้านโตวัน ฮาร์ดแวร์
คุณ ณัฐทพงษ์ /ร้านธนาวณิชย์
คุณ รสสุคนธ์ ศรีวิลัย
บริษัท มาสเตอร์แวร์ จำกัด
คุณ พีรยา โต๊ะหลงหมาด
คุณ สหทัย จันทร์เจริญ
คุณ ศรัณย์ธร ธรรมศักดิ์
คุณ ศรัณย์ธร ธรรมศักดิ์
บริษัท นัฐทณัฎฒ์ จำกัด
บริษัท นัฐทณัฎฒ์ จำกัด
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
ส.ท. ชานนท์ แก้วมาตย์
คุณ ธชวรรณ เตชกาญจนารักษ์
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา/บริษัท โพ ซัคเชส
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา/บริษัท โพ ซัคเชส
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
คุณ เกศทิพย์  ศิริโกศินาพร
คุณพุทธวิชชา แจ่มจันทร์
คุณ อัญชลี แซ่ลิ้ม
คุณ ปริชาติ บุดชาดา
คุณ วันธงชัย อินทรวัตร
คุณ พงษ์พันธ์  บางพิทักษ์
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง