ชื่อลูกค้า
คุณบวร  จันทจิตร์
คุณ เสาวณิต วงษ์ไทย
คุณ บุปผา  ตันรัตนพัฒนกุล
คุณปนัดดา เปียระบุตร
TGT
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
คุณ ศักดิ์ณรงค์ น้อยปักษา
คุณบัณฑิต  เชื้อแก้ว
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด
คุณ ชนิดาภา  สายทิพย์พากรณ์
คุณ สุชีวา  เฮงสุวนิช
คุณ สุภัคสรณ์  เตชุปกรณ์
บริษัท ดับเบิ้ลโอ แฮปปี้ จำกัด
บริษัท ชมพร จำกัด
คุณ กัลยาณี.    ชัยฤกษ์
คุณ จังคนิภา  วงค์ริยะ
คุณ สุจิตรา เกสรมาลา
คุณ สิทธิชัย เจะบือราเฮง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC 2010 1762 6 TH
PC 2010 1761 2 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796651322TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
6721808010742
6721808010759
6721808010735
จำนวน