ชื่อลูกค้า
บริษัท เก็บสตังค์ จำกัด
คุณปัทมา สุทธิชาติ
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย
บริษัท เหล็กดูด จำกัด
Weangchai  Chaweanghong
คุณ วาสนา  ชัยยศ
คุณ วิชชุกร ฟูศรี งานพัฒนาระบบ กองคลัง สนง.มหาวิทยาลัย
คุณสุเพียร
ร้าน ไปรษณีย์ /คุณ แดนไพร ไชยพรหม
ร้าน เกรชเครื่องเขียน
ร้าน เจ.เจ.วัสดุก่อสร้าง
ตู้กับข้าว รสิกา
โรงกลึงวัฒนะผล (คุณภัชรชนก  จงเพิ่มวัฒนะสิน)
คุณพิเชษฐ์  (ร้านเม้งฮวด)
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
คุณอาทิตย์ โปร่งจิตร
คุณชไมพร พิมพ์สวรรค์
คุณ สุปราณี รอดตลอด
คลินิก หมอสุทัศน์
คุณ ประภาพร  ราตรีวงษ์ / จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ
ร้าน ปณ. น้อย  จ่ายต้นทาง
ร้านโมเดอร์นแมน
คุณ ชานิสรา ภูวิจิตร
น้องธัมโม (ร้านของเล่น) ณัฐภร วิทางจีน
คุณ เอกลักษณ์ ตั้งสุขเกษมสันติ์
คุณ พิมพ์นารา จันทร์น้อย
ร้านสามสาวบิวตี้ ประตูน้ำขอนแก่น คุณ วรรณวิสา
ร้านเพื่อนโคบาล
บริษัท อีสานพลาสแพ็ค (1999) จำกัด
คุณ สายใจ  ทองเฟือย
YOU-CARGO คุณ ไลลา เสมาเพชร
บริษัท ธนิศา แอ็คเค้าติ้ง จำกัด
คุณสมศักดิ์  เจตนาเจริญชัย
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
คุณ กมลขวัญ ไชยศรีหา.
คุณ วิภาวรรณ   ชื่นวจีธรรม **ถ้าไม่มีคนอยู่บ้านให้ฝากไว้ที่ป้อมยามค่ะ
คุณ สิตานันท์   กระจ่างรัตน์
คุณ สุชญา  สมานมิตร
คุณ ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน(คุณวิค)
บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด
ร้าน Aob mobile (เกด)  คุณ มงคลฤกษ์  พูลพัฒน์
บริษัท อิออสร่า จำกัด
บริษัท ท็อปพ้อยท์ กอล์ฟ จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด หยุดเสาร์อาทิตย์
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณอานิก ยี่รัญศิริ  ก่อนจัดส่งโทรแจ้งด้วยนะค่
คุณวัชราภรณ์  มูลคำดี (โทรก่อนส่งล่วงหน้า 1 วันเท่านั้น)
คุณบุษประสิทธิ์ พงษ์พิจิตร
บริษัท ปุณรดายาไทย จำกัด
คุณ จรรยาพร ลือสันติธีรกุล
บริษัท โปรคอมเซ็นเตอร์ จำกัด
คุณ กิตติยา พูลเกษม
คุณ กรรณิการ์  พรอำนวนทรัพย์
คุณประสม จริตชอบ
ร้าน รวมภัณฑ์
คุณ อัญธิกา กล่อมภิรมย์
คุณปรียาภรรณ์  อัศวชัยเฉลิม
คุณสุดาพร  ร่องดุสิต
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
พนมรุ้งขนส่ง สาย 5  ชานชาลา 11 ห้อง 12 โทร.094-5252999
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
อุดมพร ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/3  02-8880796/0809915018
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
กิตติวัฒน์ ทรานสปอร์ท ขนส่ง สาย 2 02-9870122
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
วัฒนากิจอุตรดิตถ์ ขนส่ง สาย 2 ซ.สนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ 2 โทร.02-8870914
จึงชุนเซ้ง ขนส่ง สาย 2 โทร.02-4104089
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
สหไทยภาคใต้ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  449  เลขที่ 22408
เล่มที่  201  เลขที่  10046
เล่มที่ 205  เลขทื่  10205
DOSTR1805160051
เล่มที่ 463 เลขที่  23123
5318050184140
5318050184119
5318050184096
5318050184201
5318050184164
เล่มที่  166  เลขที่  8262
เล่มที่  171  เลขที่ 8506
เล่มที่ 171  เลขที่ 8507
เล่มที่ 171 เลขที่ 8505
เล่มที่  171  เลขที่  8504
จัดส่งที่ขนส่งแล้วค่ะ
เล่มที่ 1754  เลขที่  087655
เล่มที่  712 เลขที่  35552
เล่มที่  295  เลขที่ 14730
เลขที่  02008
เล่มที่  1708  เลขที่  85375
เล่มที่  518  เลขที่  25889
เล่มที่ 215  เลขท่  10720
เล่มที่ 1228  เลขที่ 61365
เล่มที่ 837  เลขที่  41813
เล่มที่  573  เลขที่  28643
เล่มที่  287 เลขที่  14345
เล่มที่ 144  เลขที่  7151
B0118058425
เลขที่  22992
C เลขที่  25204
เล่มที่  265  เลขที่  13241
เล่มที่ 3610  เลขที่ 180499
เล่มที 584  เลขที่ 29200
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
PC 2010 0197 0 TH/PC 2010 0198 3 TH
PC 2010 0196 6 TH
PC 2010 0199 7 TH
PC 2010 0200 3 TH
PC 2010 0193 5 TH
PC 2010 0195 2 TH/PC 2010 0194 9 TH
EU944984532TH
EU944984563TH
EU944984546TH/EU944984550TH
จำนวน
6ห่อ2กล่อง2ม้วน
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
2กล่อง1ม้วน
2 กล่อง
1ห่อ
1 มัด
1ห่อ1ม้วน
1ห่อ2ถุง
1กล่อง1ห่อ
4ห่อ
2 กล่อง
5กล่อง
1ห่อ
2ม้วน
2ห่อ
4กล่อง
3 มัด
1 กล่อง
1กล่อง
2กล่อง
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง
25 ห่อ
3กล่อง
3 กล่อง1ห่อ
1ห่อ
3กลอ่ง
8 ห่อ
12ห่อ2กล่อง
1กล่อง
1กล่อง1ห่อ2ม้วน
1 ห่อ
3 ม้วน
1 กล่อง