[sigplus] Critical error: Image gallery folder scpaperpack/vm/0800-mesh-foam/gallery is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

    ตัวอย่างการใส่ตาข่ายโฟมห่อผลไม้กับเมล่อนขนาดต่างๆและมะละกอ

ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ ผลิตจากเนื้อโฟมอย่างดี ป้องกันการกระทบกระเทือนไม่ให้ผลไม้ช้ำ ระหว่างขนส่ง เพื่อคงความสดและสมบรูณ์ของผลไม้ และทำให้สินค้าดูดี มีราคาเพิ่มขึ้นด้วย

{gallery}scpaperpack/vm/0800-mesh-foam/gallery{/gallery}